Czy można szybciej spłacić chwilówki ?

Czy można szybciej spłacić chwilówki ?

Każda chwilówka jest w swojej istocie pożyczką udzielaną osobie fizycznej przez podmiot zajmujący się działalnością bankową lub pozabankową. Taka pożyczka mieszcząca się w granicach 255 550 zł podlega przepisom prawa bankowego, a dokładniej Ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku.

 

Co to oznacza w praktyce?

Jeden z zapisów tej ustawy traktuje o odpowiedzialności pożyczkobiorcy co do spłaty całkowitej kwoty kosztów obsługi przedmiotu umowy pożyczkowej, jaką jest całkowita kwota pieniędzy wypłaconych pożyczkobiorcy w ramach umowy kredytowej. Zazwyczaj kwota kosztów kredytu jest wyliczana proporcjonalnie do dnia całkowitej spłaty kredytu i doliczana jest do raty miesięcznej tak zaciągniętej pożyczki.

 

Jakie prawa przysługują pożyczkobiorcy?

Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości zaciągniętego kredytu. Może to zrobić bez wcześniejszego informowania pożyczkodawcy o swoim zamiarze. Jest to zapis formalny, jednakże dobrą praktyką konsumencką jest wcześniejsze poinformowanie przedstawiciela firmy udzielającej pożyczki co do zamiaru wcześniejszej całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu . W tej sytuacji firma pożyczkowa ma obowiązek zwrócenia nadpłaconych środków po oszacowaniu rzeczywistych kosztów obsługi kredytu pomiędzy dniem spłaty kredytu a dniem spłaty kredytu widniejącym na umowie pożyczkowej. Należy jednak pamiętać, iż rynek chwilówek nie jest do końca regulowany i ma charakter komplementarny do rynku usług bankowych przez co każda firma udzielająca krótkoterminowych kredytów gotówkowych stosuje inne procedury w stosunku do przedterminowych spłat zaciągniętych kredytów.

 

Jak sprawdzić wiarygodność pożyczkodawcy?

W celu oceny możliwości wcześniejszej spłaty chwilówki przeczytaj dokładnie umowę pożyczki oraz regulamin udzielania pożyczek krótkoterminowych danego operatora finansowego. Warto też wszystkie wątpliwości konsultować z pracownikiem firmy, który powinien rzeczowo wyjaśnić procedury w niej obowiązujące. Może zdarzyć się tak, iż w celu zwrotu kosztów prowizyjnych, administracyjnych i ubezpieczeniowych osoba chcąca spłacić wcześniej zaciągniętą pożyczkę będzie zobligowana do spłaty całości kredytu wraz z opłatami mającymi zastosowanie do terminu spłaty kredytu widniejącego w umowie pożyczki. Dopiero od tej wpłaconej kwoty pożyczkodawca ma możliwość wyliczenia kwoty jaką powinien zwrócić pożyczkobiorcy. W przeciwnym przypadku możliwe jest naliczenie odsetek karnych, co tworzy kolejne dni zwłoki w spłacie zaciągniętego zobowiązania.

 

Autor

  • Od dawna pracuje jako doradca. Zawodowo radzi ludziom jak wyeksponować ich mocne strony i zalety. Przykłada ogromną wagę do rozwoju osobistego. W ramach hobby pisze specjalistyczne artykuły do gazet.

2 thoughts on“Czy można szybciej spłacić chwilówki ?

  1. Spłaciłem kredyt wcześniej ale nie dostałem zwrotu żadnych nadpłaconych pieniędzy..

  2. Ja poinformowałem pożyczkobiorcę, ze spłacam wcześniej kredyt i zwrócił mi koszty utrzymania kredytu z miesięcy, które zostały. Nie było ich dużo bo tylko 6 ale zawsze to coś…

Comments are closed.